[Code] Xóa bình luận thông qua ajax không chuyển trang

avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM

Demo


Code

cho vào javascript in the topics
Code:

$(function() {
    var oDelete = $('a[href*="mode=delete"]');
    oDelete.click(function(event) {
        event.preventDefault();
        var oLink = $(this).attr('href');
        var choice = confirm("Bạn có chắc chắn muốn xóa bài viết này ?");
        if (choice) {
            $.post(oLink, {
                confirm: 1
            }).success(function() {
                var ID = oLink.match(/p\=(\d+)/g)[0].split('=')[1];
                $('.post--' + ID).remove();
                $('html, body').animate({
                    scrollTop: $('.post:last').offset().top - 55
                }, 700);
            });
        };
    });
});

Tags: #del-reply-ajax
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá