[Code] Huân chương theo số bài viết

avatar

vi0123998456468
155
15
Invision
An toàn
Hỗ trợ viên

Bài viết :
68
Points :
155
Like :
15
Invision
An toàn
zzRank sẽ tạo ra nhiều kiểu huân chương cho từng mốc bài viết. Bằng cách kết hợp với điều kiện điểm thưởng và lượt cảm ơn, huân chương của bạn sẽ phong phú và hợp lý hơn.

Khi bạn sử dụng rank mặc định của forumotion sẽ chỉ có một huân chương cho mỗi cấp bậc, thay đổi mỗi khi lên cấp. Với zzRank, bạn có thể giữ lại huân chương của cấp bên dưới và bổ sung thêm các điều kiện về điểm thưởng, lượt cảm ơn để tạo thêm nhiều kiểu huận chương mới trong cùng cấp bậc đó.

Các thông số cho từng kiểu huân chương được viết ở dạng plainObject nên rất dễ tùy chỉnh và áp dụng.

Demo


http://jsfiddle.net/baivong/a5k3yjgo/2/show/

Hướng dẫn


Bước 1


Tìm trong temp viewtopic_body:
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->

Sửa thành:
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
<p class="profile_field_mess">
    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</p>
<!-- END profile_field -->
Bước 2


Đặt code sau ở nơi muốn hiển thị rank:
Code:
<div class="rank_mess"></div>

Lưu ý: Vị trí của code phải nằm trong .post

Bước 3


Tạo một file js, check vào In the topics:
Code:
/*!
 * zzRank v0.2.1 by Zzbaivong <devs.forumvi.com>
 * Thêm huân chương dựa theo số lượng bài viết
 */
$(function() {
    var data_rank = {
        10: {
            title: "10 bài viết",
            desc: "Huân chương tưởng thưởng cho thành viên tích cực, đăng 10 bài viết trở lên. Điểm thưởng tối thiểu là 20.",
            icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/2.gif",
            point: 20
        },
        50: {
            title: "50 bài viết",
            desc: "Huân chương tưởng thưởng cho thành viên tích cực, đăng 50 bài viết trở lên. Điểm tưởng lớn hơn hoặc bằng số bài viết.",
            icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/5.gif",
            point: ">"
        },
        100: {
            title: "100 bài viết",
            desc: "Huân chương tưởng thưởng cho thành viên tích cực, đăng 100 bài viết trở lên. Được cảm ơn từ 10 lần trở lên.",
            icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/20.gif",
            thank: 10
        },
        500: {
            title: "500 bài viết",
            desc: "Huân chương tưởng thưởng cho thành viên tích cực, đăng 500 bài viết trở lên. Điểm tưởng lớn hơn hoặc bằng số bài viết. Được cảm ơn từ 99 lần trở lên.",
            icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/10.gif",
            point: ">",
            thank: 99
        },
        x500: {
            title: "Spamer",
            desc: "Thành viên đăng 500 bài viết trở lên, nhưng điểm thưởng thấp hơn số bài viết.",
            icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/24.gif",
            point: "<"
        }
    };
   
    function checkif(key, check, val, post) {
        var cPost = data_rank[key][check];
        if (($.type(cPost) === "number" && cPost <= val) || ($.type(cPost) === "string" && cPost === ">" && val >= post) || ($.type(cPost) === "string" && cPost === "<" && val < post)) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    function getNumber(t, txt) {
        return parseInt($(t).closest(".post").find(".profile_field_mess:contains('" + txt + " : ')").text().match(/\d+/)[0], 10);
    }

    $(".rank_mess").html(function() {
        var all = "";

        var post_mess = getNumber(this, "Posts"),
            point_mess = getNumber(this, "Points"),
            thank_mess = getNumber(this, "Thanked");

        $.each(data_rank, function(key, val) {

            var point = data_rank[key].point,
                thank = data_rank[key].thank;

            if (post_mess >= parseInt(key.match(/\d+/)[0], 10)) {
                if ((point === undefined && thank === undefined) || (point !== undefined && thank === undefined && checkif(key, "point", point_mess, post_mess)) || (point === undefined && thank !== undefined && checkif(key, "thank", thank_mess, post_mess)) || (point !== undefined && checkif(key, "point", point_mess, post_mess) && thank !== undefined && checkif(key, "thank", thank_mess, post_mess))) {

                    all += '<fieldset><legend>' + data_rank[key].title + '</legend><img src="' + data_rank[key].icon + '" alt="' + data_rank[key].title + '" title="' + data_rank[key].desc + '" /></fieldset>';

                }
            }

        });

        return all;
    });
});

Lưu ý: Trong code trên, ở dòng 56, thay từ Posts bằng từ chú thích số lượng bài viết của thành viên, trong diễn đàn của bạn. Tương tự với từ Points, Thanked.


Ghi chú

Chỉnh sửa lại thông số data_rank(dòng 6 - 38) theo ý muốn, trong đó:

Code:
// Đây là thiết lập cho một rank, ở một mức bài viết
10: { // 10 là số bài tối thiểu để đạt được huân chương
    title: "10 bài viết", // Ghi chú ngắn gọn cho huân chương
    desc: "Huân chương tưởng thưởng cho thành viên tích cực, đăng 10 bài viết trở lên.", // Ghi chú chi tiết cho huân chương
    icon: "http://blog.uhm.vn/emo/laluot/2.gif" // Ảnh huân chương sẽ hiển thị
}

Bạn cũng có thể thêm điều kiện point và thank nếu muốn, ví dụ:
Code:
point: ">" // point >= post
point: "<" // point < post
point: 3 // point >= 3

Nếu như mức bài viết trùng nhau, như trong ví dụ trên, trùng mức 500 bài viết, thì bạn thêm ký tự bất kỳ ở trước.

Để thêm từng mức bài khác nhau thì bạn dùng lặp lại cấu trúc trên, lưu ý là ở nhóm cuối cùng không có dấu phẩy (,).

Nếu biết cách sử dụng plainObject, bạn cũng có thể tự thêm các thông tin khác cho phù hợp.

Nguồn: zzbaivong
Tags: #code #forumotion #post #topic
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá