[Code] Sidebar có ảnh + bài viết

avatar

huyvip83185
319
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
319
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
code này nên để vào cột bên phải rất hay ở mục index_body
f = 9 "thay vào số chuyên mục nào thích"

Đề mô ảnh:

[Only admins are allowed to see this image]

code:
Code:
<!--BAI VIET TU CAP NHAT TNN-->
    <div style="height: 115px;display:block">
           <p><span class="show_topich">

     </span>
          <script>
        $(function () {
                $.ajax({url: "/feed/?f=69",
          success: function (ta) {
            for(var i=2;i<7;i++)
            {
                  var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
              $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
              $('<img src="'+$(".show_topich:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+') a');
          $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
        }
        }})
                })
        </script>
        </style><style>
        }
          .show_topich {
        display: inline-block;
        height: 190px;
        }
        </style>

      
          
          
          
          <br>     <br>     <br>
          
          
                  <span class="show_topic2">


    </span>
          <script>
        $(function () {
                $.ajax({url: "/feed/?f=68",
          success: function (ta) {
            for(var i=2;i<7;i++)
            {
                  var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
              $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
              $('<img src="'+$(".show_topic2:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+') a');
          $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
        }
        }})
                })
        </script>
        <style>
        }

          a.ava_new,span.ava_new img {
        width: 239px;
        height: 150px;
        display: inline-block;
        border: 1px solid #b0b0b0;
        overflow: hidden;
        margin-left: 0px;
        }
          .show_topic2 {
        display: inline-block;
        height: 190px;
        }
    a.ava_new img, span.ava_new img {
    -webkit-border-radius: 3px;
    border: 1px solid #DDD;
    border-radius: 3px;
    float: left;
    height: 50px!important;
    margin: 0 5px;
    max-height: 200px;
    max-width: 200px;
    padding: 1px;
    width: 50px!important;
    }
        </style>

    </div>
        <!--END LAST-->


        <!--BEGIN LAST-->
    <div style="height: 115px;display:block">


                  <span class="show_topich7">

     </span>
          <script>
        $(function () {
                $.ajax({url: "/feed/?f=14",
          success: function (ta) {
            for(var i=2;i<7;i++)
            {
                  var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
              $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
              $('<img src="'+$(".show_topich7:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+') a');
          $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
        }
        }})
                })
        </script>
        </style><style>
        }
          .show_topich7 {
        display: inline-block;
        height: 190px;
        }
        </style>
           <br>     <br>
                  <span class="show_topic4">

      </span>
          <script>
        $(function () {
                $.ajax({url: "/feed/?f=22",
          success: function (ta) {
            for(var i=2;i<7;i++)
            {
                  var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
              $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
              $('<img src="'+$(".show_topic4:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+') a');
          $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
        }
        }})
                })
        </script>
        <style>
        }

          a.ava_new,span.ava_new img {
        width: 239px;
        height: 150px;
        display: inline-block;
        border: 1px solid #b0b0b0;
        overflow: hidden;
        margin-left: 0px;
        }
          .show_topic4 {
        display: inline-block;
        height: 190px;
        }
    a.ava_new img, span.ava_new img {
    -webkit-border-radius: 3px;
    border: 1px solid #DDD;
    border-radius: 3px;
    float: left;
    height: 50px!important;
    margin: 0 5px;
    max-height: 200px;
    max-width: 200px;
    padding: 1px;
    width: 50px!important;
    }
        </style>
    </div>
        <!--END LAST-->
      


    <!--BEGIN LAST9-->
    <div style="height: 55px;display:block">

                  <span class="show_topic9">

    </span>
          <script>
        $(function () {
                $.ajax({url: "/feed/?f=21",
          success: function (ta) {
            for(var i=2;i<7;i++)
            {
                  var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
              $('<a href="'+DL+'" class="ava_new1"></a>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');
              $('<img src="'+$(".show_topic9:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+') a');
          $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');


    }
        }})
                })
        </script>
        <style>
        }

          a.ava_new1,span.ava_new1 img {
        width: 239px;
        height: 180px;
        display: inline-block;
        border: 1px solid #b0b0b0;
        overflow: hidden;
        margin-left: 0px;
        }
          .show_topic9 {
        display: inline-block;
        height: 190px;
        }
    a.ava_new img, span.ava_new img {
    -webkit-border-radius: 3px;
    border: 1px solid #DDD;
    border-radius: 3px;
    float: left;
    height: 50px!important;
    margin: 0 5px;
    max-height: 200px;
    max-width: 200px;
    padding: 1px;
    width: 50px!important;
    }
        </style>

          
        <style>

    </style></div>
        <!--END LAST9-->
                        
        <script type="text/javascript">
        function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc)
        {
        $(function () {
        $.ajax({url: "/feed/?f="+n,  
        success: function (ta)
        {
         for(var i=2;i<10;i++)
          $('<div class="last">
          <li>
        <img src="http://i72.servimg.com/u/f72/17/29/57/56/new10.gif" style="margin-right:4px"><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:346px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a>
        </div>
        </li>
        <br/>
        ').appendTo(idchuyenmuc);
        }
        })
        })
        }
        </script>
                                          
        <style>
        .last li
        {
           list-style:none;
           padding-left:10px;
           display:block;
        }
    a.ava_new1 img, span.ava_new1 img {
    -webkit-border-radius: 3px;
    border: 1px solid #DDD;
    border-radius: 3px;
    float: left;
    height: 50px!important;
    margin: 0 5px;
    max-height: 200px;
    max-width: 200px;
    padding: 1px;
    width: 50px!important;
    }
        </style>
<!--BAI VIET TU CAP NHAT TNN-->


Được sửa bởi huyvip83 ngày 3/10/2016, 10:52 am; sửa lần 2.
 Trả lời bài viết
avatar

The Kai102
187
35
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
Hỗ trợ viên

Bài viết :
102
Points :
187
Like :
35
PhpBB3
An toàn
Kai đẹp trai
bái viết không hướng dẫn rỏ ràng
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
319
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
319
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:bái viết không hướng dẫn  rỏ ràng

2 dòng ở trên mình nói dõ như vậy.....còn thế nào nữa hả thím
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Còn demo đâu? Chú cứ vi phạm hoài thế
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
319
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
319
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:bái viết không hướng dẫn  rỏ ràng

2 dòng ở trên mình nói dõ như vậy.....còn thế nào nữa hả thím

Vậy bỏ ờ cuối index_body được không ?


được chưa nhể:

[Only admins are allowed to see this image]
 Trả lời bài viết
avatar

Admin274
548
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
274
Points :
548
Like :
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
chup ảnh và tiêu đề ko rõ ràng . đây là code hiện ở slide mà chụp cả cái lasttopic nữa. sửa lại ko cho vào thùng rác
 Trả lời bài viết
avatar

huyvip83185
319
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
185
Points :
319
Like :
62
Punbb
Cẩn thận
Mod phụ hotrofm
[Only admins are allowed to see this link] đã viết:chup ảnh và tiêu đề ko rõ ràng . đây là code hiện ở slide mà chụp cả cái lasttopic nữa. sửa lại ko cho vào thùng rác

sory mình chỉ làm được đến như vậy, ai biết edit forumvi thì vô làm

còn ai không biết nữa thì sms riêng mình sẽ hướng dẫn cụ thể

Admin bạn làm gì đó là quyền của bạn
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá