[Code] Thay Úp ảnh mặc định thành úp ảnh Imgur

avatar

MiT5
12
3
PhpBB3
An toàn
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
5
Points :
12
Like :
3
PhpBB3
An toàn
Code này là đơn giản nhất trong các code úp ảnh mà diễn đàn đã share . Chỉ cần chọn thẳng ảnh trong máy để up , khi úp xong sẽ tự động hiện link ảnh thẳng vào bài viết . Nhược điểm là phải úp từng lượt và không úp được bằng url .

BƯỚC 1: TẠO JS THAY THẾ


Vào modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
Tạo js này và click vào In all the page

Code:
;window['FormData'] && $(function(){$(function(){
  
      var imgur_client_id = 'Thay ID ở Đây'; // you will get it via http://api.imgur.com/oauth2/addclient
  
      var current = 0, uploaded, xhrs, file_selector, button = $('.sceditor-button-servimg').off().click(function(){
        if(current) return finish();
        if(!file_selector) file_selector = $('<input type="file" multiple/ accept="image/*">').css({position:'absolute', top:-100}).appendTo('body').change(function (e) {
          var files = e.target.files, fd, len;
          uploaded = [], xhrs = [];
          for (var i = 0, len = files.length; i < len; i += 1) {
            if (files[i].type.indexOf('image/') && files[i].type !== 'application/pdf') continue;
            current++;
            fd = new FormData();
            fd.append('image', files[i]);
            (function(xhr){
              var num = i, xhr = jQuery.ajaxSettings.xhr();
              xhrs.push(xhr);
              xhr.open('POST', 'https://api.imgur.com/3/image');
              xhr.setRequestHeader('Authorization', 'Client-ID '+imgur_client_id);
              xhr.onreadystatechange = function () {
                if (xhr.readyState !== 4) return;
                current--;
                if (xhr.status === 200) {
                  var res = JSON.parse(xhr.responseText);
                  uploaded[num] = res.data.link;
                }
                if(!current) finish();
              };
              xhr.send(fd);
            })();
          }
          if(current) button.css({background:'url(http://i.imgur.com/EMsOJtZ.gif) no-repeat'});
        });
        file_selector.click();
        return false;
      }).children();
      var finish = function(){
        for(var i=0; i < xhrs.length; i++) {
            if(xhrs[i].readyState == 4) continue;
            xhrs[i].onreadystatechange = function(){};
            xhrs[i].abort();
        }
        for(var i=0; i < uploaded.length; i++) {
          if(uploaded[i] === undefined) continue;
          $('body').find('.sceditor-button-image').click().end().find('.sceditor-insertimage').find('#image').val(uploaded[i]).end().find('input.button').click();
          $('#text_editor_textarea').sceditor('instance').insertText('\n');
        }
        button.removeAttr('style');
        current = 0;
        file_selector.wrap('<form>').closest('form').get(0).reset();
        file_selector.unwrap();
        return false;
      };
    })});

BƯỚC 2: THAY CLIENT ID VÀO JS


Thay client ID đã tạo ở trang Imgur vào chữ 'Thay ID ở đây' dòng 3 của Js
Nếu chưa biết tạo Client ID thì vào đọc hướng dẫn ở topic này :
http://www.hotrofm.net/t304-code-up-anh-len-imgur-mien-phi


Nguồn : fmdesign

Tags: #code #imgur #bbcode
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá