Tắt và bật chức năng mô tả và mầu tiêu đề khi đăng bài