[Skin] IPB Subway Skin

avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
UP Very Happy
 Trả lời bài viết
avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
em ơi up code đi. đỡ phải tải dowload
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt244
398
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
244
Points :
398
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Máy em bị hỏng , hiện tại ko down được ạ , thông cảm Very Happy
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Share skin của người khác mà cũng muốn tiện đường kiếm chút cơm luôn à =))

Dành cho ai lười down:

Index_body

Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{BOARD_INDEX}
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id='board_stats'>
  <ul class="ipsType_small ipsList_inline">

          <center>    <dl>
            <div id='board_statistics'><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></div> Total Posts
            <div id='board_statistics'><span class='FORUMCOUNTUSER'></span></div> Total Members 
            <div id='board_statistics'><span class='FORUMLASTUSERLINK'></span></div>  Newest Member
            <div id='board_statistics'><span class='FORUMCOUNTOPIC'></span></div>  Most Online
            </dl></center>
  </ul>
  </div>


<div id="board_statistics2" class="statistics clearfix">
   
  <h4 class="statistics_head clearfix"><ul id="stat_links" class="ipsList_inline right ipsType_small">
            
   </ul>
{TOTAL_USERS}</h4>
   <div class="staticsipb"><p class="statistics_brief desc">
      {NEWEST_USER}
          &nbsp;&nbsp;<a href="/viewonline">(See full list)</a>
   </p>
      <br>
                  <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}</p></div>

</div>
 
<!-- END disable_viewonline -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
   <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
   </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


Index_box

Code:
<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
</div>
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
      <div class="main-head">
         <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         <table cellspacing="0" class="table">
            
            <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
               <tr>
                                        <td class="tc_icon"> <span class="status">
                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                                          </span></td>
                  <td class="tcl">
                     
                     <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                     <br />
                     {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                     <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                     <br />
                     {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                     <!-- END switch_moderators_links -->
                     {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                     <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                  </td>
                  <td class="tc2">
                                                  <span class="stats_number">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
                                                    <span class="stats_text">topics</span>
                                                  </td>
                  <td class="tc3">
                                                  <span class="stats_number">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
                                                  <span class="stats_text">replies</span>
                                                </td>
                  <td class="tcr">
                     <span>
                     <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                     <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                     <!-- END switch_topic_title -->
                     {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                     </span>
                  </td>
               </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
         </table>
      </div>
   <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
   <ul>
      <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
      <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
      <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   <p class="right">
      <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
   </p>
   <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->overall_footer_end

Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                  <ul>
                     <li>
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
<div id="footer_utilities" class="clearfix clear">
            <script type="text/javascript">$(function() {$('#backtotop').click(function() {$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script><a rel="nofollow" href="#top" id="backtotop" title="Go to top"><img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/top11.png" alt="" style="margin-top: 5px;"></a>
            <div class="skin_link"><a href="http://www.ipbforumskins.com">IPB skin</a> by <a href="http://www.ipbforumskins.com">IPBForumSkins</a></div>
                                <p id="copyright">
                              <a href="http://www.invisionpower.com/apps/board/" title="Community Forum Software by Invision Power Services">Community Forum Software by IP.Board 3.4.4</a>
                                                                          <br>
                              <a href="http://www.15-tronos.net/u117" title="Adaptado por FedeD">Adaptado por Federico "FedeD" Dominguez</a>
                                                                          </p>
               <ul class="ipsList_inline left">
               <li><img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/feed11.png" alt="RSS Feed" id="rss_feed" class="clickable"></li>
               <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=nexus&amp;module=support&amp;section=new">Contact Us</a></li>
               <li><a rel="nofollow" href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?/privacypolicy/">Privacy Policy</a></li>
               <li>
                  <a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=help" title="View help" rel="help" accesskey="6">Help</a>
               </li>
            </ul>
         </div>
</div> 
</html>


overall_header

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript" src="http://tinyurl.com/var-fa"></script>
</head>

<body>
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
                          <div id="ipbwrapper" class="wrapper">
<div id="user_bar" class="clearfix">
            <div id="user_navigation" class="logged_in">
                    <ul class="ipsList_inline">
                      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                        <li><a id="user_link" href="http://www.4reyes.net/profile?mode=editprofile" title="Your Profile" class="">Welcome, <span class="USERNAME"></span></a></li>                     
                        <li><a data-clicklaunch="getInboxList" id="inbox_link" href="/privmsg?folder=inbox" title="Messenger"><img src="http://i.imgur.com/TeAddws.gif" alt="" style="margin-top: 10px;">&nbsp;</a></li>
                        <li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id="notify_link" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" title="Notifications"><img src="http://i.imgur.com/TeAddws.gif" alt="" style="margin-top: 10px;">&nbsp;</a></li>
                        <li><a href="/login?logout=1">Sign Out</a></li>
                          <!-- END switch_user_logged_in -->
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                        <li><a href="/login">Sign In</a></li>   
                        <li><a href="/register">Create account</a></li>   
                          <!-- END switch_user_logged_out -->
                       
                    </ul>
                </div>
               
               

                <div id="search" class="right">
                   <form action="/search?mode=results" method="post" id="search-box" accept-charset="ISO-8859-1">
      <fieldset>
         <label for="main_search" class="hide">Search</label>
         <a href="/search" title="Advanced Search" accesskey="4" rel="search" id="adv_search" class="right">Advanced</a>
         <span id="search_wrap" class="right">
            <input type="text" id="main_search" name="search_term" class="" size="17" tabindex="100" placeholder="Search...">
            <span class="choice ipbmenu clickable" id="search_options" style="">Forums</span>
            
            <input type="submit" class="submit_input clickable" value="">
         </span>
         
      </fieldset>
   </form>
</div>

</div>
                  <div id="mainContent">
<div id="branding" class="clearfix">
         <div id="primary_nav" class="clearfix repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">
                <ul class="ipsList_inline" id="community_app_menu">
                  <li id="nav_home" class="left"><a href="/portal" title="Homepage" rel="home">Home</a></li>
                  <li id="nav_app_forums" class="left active"><a href="/forum" title="Go to Forums" class="repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">Forums</a></li>
      <li id="nav_app_members" class="left "><a href="/memberlist" title="Go to Members">Members</a></li>
      <li id="nav_app_calendar" class="left "><a href="/calendar" title="Go to Calendar">Calendar</a></li>
      <li id="nav_app_downloads" class="left "><a href="/" title="Go to Downloads">Downloads</a></li>
      <li id="nav_app_blog" class="left "><a href="/" title="Go to Blogs">Blogs</a></li>
      <li id="nav_app_nexus" class="left "><a href="/" title="Go to Store">Store</a></li>
                       
                </ul>
         </div>
                            <div id="logo" class="repeat topCenter scroll undefined" style="background-image: url(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/patterns/blank.png);">
                    <a href="/" class="textLogo" title="Go to community index" rel="home" accesskey="1">subway</a>
                </div>
         </div>
                    <div id="content" class="clearfix">

                    <ul id="socialLinks">
                        <li><a href="http://www.facebook.com/feded1998" title="Visit us on Facebook"><img src="http://i.imgur.com/zlIHN6U.png" alt=""></a></li>
                        <li><a href="http://twitter.com/#!/feded1998" title="Follow us on Twitter"><img src="http://i.imgur.com/1xxO0o8.png" alt=""></a></li>
                        <li><a href="http://www.youtube.com/user/rokettutoriales" title="Watch us on YouTube"><img src="http://i.imgur.com/vtPUkLn.png" alt=""></a></li>
                        <li><a href="https://plus.google.com/103852375034656956000/about" title="Add us on Google+"><img src="http://i.imgur.com/8hHTzkU.png" alt=""></a></li>
                       
</ul>
                          <div id="secondary_navigation" class="clearfix">
                   
                    <ul id="secondary_links" class="ipsList_inline right">
                        <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules">Guidelines</a></li>
                        <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=forums" accesskey="2">View New Content</a></li>
                       
                        <li><a href="http://www.ipbforumskins.com/skindemo/index.php?app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp=forums" rel="quickNavigation" accesskey="9" id="quickNavLaunch" title="Open Quick Navigation"><img src="http://i.imgur.com/xNakyML.png" alt=""></a></li>
                       
                    </ul>
                </div>
            <div class="pun">
            
               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                 
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
                          </div>
                          </div>
          </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
topics_list_box

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN header_table -->
   <!-- BEGIN multi_selection -->
      <script type="text/javascript">
      function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         var all_checked = true;
         for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
         if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
         }
         }
         document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
      }
      function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
         if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
         }
         }
      }
      </script>
   <!-- END multi_selection -->

   <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} [{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
      
      <tbody class="statused">
<!-- END header_table -->

<!-- BEGIN header_row -->
<strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
   <!-- BEGIN table_sticky -->
      </tbody>
   </table>
   </div>

   <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /   >
      <!-- END multi_selection -->
      <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
      
      <tbody class="statused">
   <!-- END table_sticky -->
      <tr>
         <td class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
            <span class="status">
               <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
            </span>
            <!-- BEGIN single_selection -->
            <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />&nbsp;
            <!-- END single_selection -->
            {topics_list_box.row.ICON}&nbsp;
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
            {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}&nbsp;
            {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}&nbsp;
            <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>&nbsp;
            {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE}&nbsp;
            {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}
            <!-- BEGIN switch_description -->
            <br />
            &nbsp;{topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
            <!-- END switch_description -->
         </td>
         <td class="tc2 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->"></td>
                  <td class="tc3 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.REPLIES} replies<br />{topics_list_box.row.VIEWS} views</td>
         <td class="tcr <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</td>
         <!-- BEGIN multi_selection -->
         <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
         <!-- END multi_selection -->
      </tr>
<!-- END topic -->
<!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
   <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
</tr>
<!-- END no_topics -->

<!-- BEGIN bottom -->
      </tbody>
   </table>
   </div>
   <div class="main-foot clearfix">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
      <p class="options">
         <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a>&nbsp;{S_WATCH_FORUM}&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
      </p>
   </div>
<!-- END bottom -->
<!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_list_box -->


viewforum_body

Code:
<script>
jQuery(document).ready(function(){
      jQuery('#right').css('display','none');
      jQuery('#content').css('margin-right','0px');
});
</script>
<style>
  #content-container div#content {
margin-right: 0px;
}
</style>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <li>
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
         //]]>
         </script>
      </li>
       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
       <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

{BOARD_INDEX}

<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <p class="posting"><div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div></p>
      <!-- END switch_user_authpost -->
   </div>

   {TOPICS_LIST_BOX}

   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <p class="posting"><div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div></p>
      <!-- END switch_user_authpost -->
   </div>

</div>
<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
</div>

<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p class="right">{L_MODERATOR} : {MODERATORS}</p>
         {LOGGED_IN_USER_LIST}
      </div>
      <div id="onlinelist">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul class="pun-legend">
   <li><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_NEW_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</li>
</ul>
<ul class="pun-legend">
   <li><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_HOT_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</li>
</ul>
<ul class="pun-legend">
   <li><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_STICKY_IMG}</li>
   <li><img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" />&nbsp;{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->viewtopic_body

Code:
<script>
jQuery(document).ready(function(){
      jQuery('#right').css('display','none');
      jQuery('#content').css('margin-right','0px');
});
</script>
<style>
  #content-container div#content {
margin-right: 0px;
}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
      }
   });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->
 
      <!-- END displayed -->
<!-- END postrow -->
 
<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                  <div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div>
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                  <div class="bottom"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" style="color:white;">Responder</a></div>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}
 
 
 
   <div class="main-content topic">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
   </div>
      <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
         <!-- BEGIN displayed -->
         <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                          <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead">
                  <h2>
                  <span class="post_id right ipsType_small desc blend_links">
                      <strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                </span>
                     <div class="post_username">
                                                 
                                                  <span itemprop="creator name" class="author vcard"><span itemprop="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
                                                         
                                                          </div>
                                                  <div class="post_date">
                                                  {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                                                  </div>
                  </h2>
               </div>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                     <div class="user-ident">
                                   
                                                          <div class="user-basic-info"><br />
                                                            <div class="rank" style="font-size: 11px;color: #898989;font-weight: 500;">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</div><br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
                                                                    <div class="rank" style="font-weight: 500;">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</div><br />
                                                                  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                                                                  <div class="conect"></div>
                                                                 
                        </div>
                     </div>
                     <div class="user-info">
                                                       
                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                                          <div class="pitmeprofile"><span style=""><span id="perf">  <div class="post_field">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span></span>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                     </div>
                  </div>

                  <div class="post-entry">
                     <div class="entry-content">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                           <!-- BEGIN switch_vote -->
                           <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                           <!-- END switch_vote -->

                           <!-- BEGIN switch_bar -->
                           <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                           </div>
                           <!-- END switch_bar -->

                           <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                           <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                           <!-- END switch_no_bar -->

                           <!-- BEGIN switch_vote -->
                           <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                           <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <div>
                           <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                           <!-- BEGIN switch_attachments -->
                           <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                 <dl class="file">
                                    <dt>
                                       <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                       <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                       <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_dl_att -->

                                       <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                       {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                       <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                       <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                 </dl>
                                 <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_attachments -->
                           <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                           
                        </p>
                     </div>
                  </div>
               </div>

               <!-- BEGIN switch_signature -->
               <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
               </div>
               <!-- END switch_signature -->

               <div class="postfoot">
                                                                                          <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                                                  {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
                                          </div>
            </div>
         </div>
         <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
         <!-- END first_post_br -->
         <!-- END displayed -->
         <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
   <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
         {S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
   </div>
<a name="bottomtitle"></a>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                  <div class="bottom"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" style="color:white;">Crear nuevo tema</a></div>
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                  <div class="bottom"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" style="color:white;">Responder</a></div>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<br />
<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
   <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      &raquo;&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>   
<center>{QUICK_REPLY_FORM}</center>
<!-- END switch_user_logged_in -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
 Trả lời bài viết
avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
CSS

Code:
.bottom:hover {
background-color: #e04547;
color: #fff;
}
.pun .paged-foot, .pun .paged-head {
background-color: transparent;
border: transparent;
padding: .6em 1.3em 2em;
}.bottom {
-moz-border-radius: 2px;
-webkit-border-radius: 2px;
background: #55728burl(http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/villain/highlight_faint.png) repeat-x 0 0;
border: 0;
border-radius: 2px;
color: #fff;
cursor: pointer;
display: inline-block;
float: right;
font-size: 11px;
height: 26px;
line-height: 26px;
margin: 0 5px;
padding: 0 10px;
text-shadow: rgba(0,0,0,0.8) 0 -1px 0;
white-space: nowrap;
}
.main .main-foot, .main .main-head {
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
background-color: #e04547;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
color: #fff;
font-size: 16px;
text-decoration: none;
font-weight: 300;
padding: 16px;
}
.pun .post {
border-color: transparent;
border-style: solid none;
border-width: 2px 0 1px;
}
.postfoot {
background: #fafafa;
border-top: 1px solid #f0f0f0;
clear: both;
margin-left: 0em;
margin-top: 9px;
padding: 9px;
text-align: right;
}
.pun .postmain {
background-color: transparent;
border-left: transparent;
margin-left: 18em;
}
.pun .post .user {
line-height: 130%;
text-align: center;
}
.user-basic-info a img:hover {
opacity: .8;
}
.user-basic-info a img {
-webkit-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
max-width: 94px;
max-height: 94px;
}

.pun .posthead h2 strong {
float: left;
}
.pun .posthead {
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
background-color: #e04547;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0 0 0 1px;
color: #fff;
border-bottom: transparent;
font-size: 12px;
font-weight: 300;
padding: 16px;
}
.post_username {
float: left;
font-weight: 700;
min-width: 177px;
}
.post_date {
color: #ccc;
font-size: 11px;
font-weight: 400;
}
.pun .paged-foot, .pun .paged-head {
background-color: transparent;
border: transparent;
padding: .6em 1.3em .3em;
}
.pun .main-foot .options a, .pun .main-foot .options a:link, .pun .main-foot .options a:visited {
text-decoration: none;
}
.statistics_head {
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #666;
border-bottom: 1px solid #ddd;
background: #f9f9f9;
padding: 13px;
}
.main-box {
display: none;
}
#pun-about {
background-color: transparent;
border-color: transparent;
}
#pun-about #qjump {
display: none;
}
.staticsipb {
padding: 8px 0px 0px 8px;
}
.statistics {
margin: 20px 0 0 0;
line-height: 1.3;
overflow: hidden;
}
#board_statistics ul {
text-align: center;
}
.ipsType_small {
font-size: 11px;
}
.ipsList_inline>li:first-child {
margin-left: 0;
}
#board_statistics {
display: inline-block;
background: url('http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png') repeat;
background: rgba(0,0,0,0.1);
color: #222;
padding: 3px 7px;
font-weight: bold;
margin-right: 15px;
margin-left: 15px;
}
#board_statistics li {
margin-right: 20px;
}
#footer_utilities, #footer_utilities a {
color: #fff;
}
#backtotop:hover {
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans60.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.6);
color: #fff;
}
#footer_utilities .ipsList_inline>li>a {
margin-right: 0px;
padding: 4px 10px;
display: inline-block;
}
#footer_utilities {
padding: 30px 8px;
position: relative;
margin: 0 auto 10px;
min-height: 43px;
width: 96%;
}
#backtotop, #bottomScroll {
line-height: 20px;
text-align: center;
}
#backtotop, #bottomScroll {
width: 24px;
height: 24px;
line-height: 20px;
left: 50%;
top: 50%;
margin-left: -12px;
margin-top: -12px;
position: absolute;
display: inline-block;
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans30.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.3);
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;
text-align: center;
-moz-border-radius: 16px;
-webkit-border-radius: 16px;
border-radius: 16px;
outline: 0;
}
.skin_link, .skin_link a {
color: #fff !important;
}
#copyright {
text-align: right;
line-height: 22px;
float: right;
}
#footer_utilities .ipsList_inline {
margin-top: 3px;
clear: left;
float: left;
}
.mini_ava {
float: left;
}
.main .main-head.collapsed {
opacity: 0.2;
}
.main-head.collapsed:hover {
opacity: 0.4;
}
.main-head .toggle {
background: url(http://i50.tinypic.com/wkjrjl.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;
display: block;
height: 22px;
margin-top: -4px;
outline: 0 none;
text-indent: -3000em;
visibility: hidden;
width: 32px;
}
.main-head:hover .toggle {
visibility: visible;
}
.main-head.collapsed .toggle {
background-image: url("http://i47.tinypic.com/se6jjr.png");
}
.mini_ava img {
-webkit-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
width: 34px;
margin: 0 5px;
height: 34px;
}
.mini_ava img:hover {
opacity: 0.8;
}
#community_app_menu>li.active>a {
background: #e04547;
}
.main .main-head {
background-color: #e04547;
color: #fff;
padding: 16px;
font-size: 18px;
font-weight: 300;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
}
.module .main-head {
background: #f9f9f9;
border-bottom: 1px solid #ddd;
box-shadow: none;
-webkit-box-shadow: none;
color: #666;
font-size: 13px;
font-weight: 700;
padding: 13px;
}
.pun .table .tc2, .pun .table .tc3 {
text-align: center;
width: 5%;
}
.pun table .tcr {
overflow: hidden;
padding: 0 0 0 .5em !important;
text-align: left;
width: 20%;
}
.pun tbody.statused span.status {
position: relative!important;
margin-left: 7px;
}
.pun tbody.statused td.tcl {
padding: 15px;
font-size: 12px;
}
.stats_number {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
display: block;
text-align: center;
color: #999;
position: relative;
overflow: hidden;
}
.stats_text {
font-size: 10px;
text-transform: uppercase;
display: block;
text-align: center;
color: #c0c0c0;
padding-top: 4px;
}
.pun table.table td {
border-bottom: 2px solid #f3f3f3;
border-left: transparent;
border-right: transparent;
border-top: transparent;
}
.pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 {
background-color: #fff;
}
.pun .main-content {
background-color: #fff;
border: 1px solid transparent;
}
.hierarchy {
font-size: 11px;
}
.pun h3 {
font-family: "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: 300;
}
.pun h2 {
font-family: "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
font-style: normal;
font-variant: normal;
font-weight: 300;
}
#chatbox_members {
    position: relative;
    top: 0px;
    height: 240px;
}
#chatbox {
    height: 240px;
}
#chatbox_footer {
    position: relative;
}
.main .main-head .page-title {
font-size: 18px;
font-weight: 300;
}
#community_app_menu>li.active>a:hover {
background: #e04547;
}
#community_app_menu>li>a:hover, #community_app_menu>li>a.menu_active {
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.05);
color: #fff;
}
body.cpe, #themeEditor #editPattern span, .cpe #socialLinks li, .cpe #secondary_navigation, .cpe ul.post_controls a:hover, .cpe .answerBadgeInPost, .cpe .ipsLikeButton.ipsLikeButton_enabled, .input_submit, .cpe .ipsTag {
background-color: #55728b;
}
.table .tc_icon {
padding: 10px 5px!important;
vertical-align: middle;
width: 30px;
}
.cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*="f_"], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
background-color: #e04547;
}

#content {
padding: 5px 0px 10px 0px;
line-height: 120%;
}
.topCenter {
background-position: 50% 0% !important;
}
.scroll {
background-attachment: scroll !important;
}
.repeat {
background-repeat: repeat !important;
}
body {
background: #55728b;
color: #5a5a5a;
font: normal 11px "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
position: relative;
}
.wrapper {
margin: 0 auto;
min-width: 980px;
max-width: 1600px;
width: 96%;
}
::selection {
color: #fff;
background: #82b8e6;
}
body {
color: #5a5a5a;
font: normal 11px "Open Sans",tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
}
#user_bar {
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans20.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.2);
margin: 7px 0;
}
.clearfix:after {
content: ".";
display: block;
height: 0;
clear: both;
visibility: hidden;
overflow: hidden;
}
#user_navigation {
float: left;
color: #fff;
font-size: 12px;
line-height: 42px;
height: 42px;
}
ol, ul {
list-style: none;
}
#user_navigation {
color: #fff;
font-size: 12px;
line-height: 42px;
}
#user_navigation .ipsList_inline li {
margin: 0;
padding: 0;
float: left;
}
.ipsList_inline>li:first-child {
margin-left: 0;
}
.ipsList_inline>li {
display: inline-block;
margin: 0 3px;
}
#user_navigation li.first a {
background: rgba(0,0,0,0.05);
}
#user_navigation a {
color: #fff;
float: left;
padding: 0 12px;
line-height: 42px;
outline: none;
height: 42px;
}
a {
color: #333;
text-decoration: none;
}
#user_navigation .user_photo {
position: relative;
vertical-align: top;
padding: 0;
height: 40px;
width: auto;
margin: 1px -11px 0 -11px;
}
img, .input_check, .input_radio {
vertical-align: middle;
}
fieldset, img {
border: 0;
}
.ipsList_inline>li {
display: inline-block;
margin: 0 3px;
}
.ipsList_inline>li {
display: inline-block;
margin: 0 3px;
}
#search {
margin: 4px 4px 0;
}body, div, dl, dt, dd, ul, ol, li, h1, h2, h3, h4, h5, h6, pre, form, fieldset, input, textarea, p, blockquote, th, td {
margin: 0;
padding: 0;
}
.hide {
display: none;
}
#adv_search {
width: 34px;
height: 34px;
background: url('http://i.imgur.com/1ep8pY1.png') no-repeat 50% 50%;
text-indent: -3000em;
display: inline-block;
margin-left: 3px;
}
#adv_search:hover {
background-color: rgba(0,0,0,0.2);
}
#search_wrap {
position: relative;
background: #fff;
display: block;
padding: 0 34px 0 10px;
height: 34px;
line-height: 25px;
min-width: 292px;
box-shadow: rgba(0,0,0,0.24) 0px 0px 0px 1px;
}
.right {
float: right;
}
#main_search {
font-size: 12px;
border: 0;
padding: 0;
background: transparent;
width: 200px;
height: 34px;
line-height: 34px;
outline: 0;
vertical-align: top;
}
input, select, textarea {
font: normal 12px tahoma,helvetica,arial,sans-serif;
}
#search_wrap {
line-height: 25px;
}
#search_options {
font-size: 10px;
height: 28px;
line-height: 28px;
margin: 3px 3px 3px 0;
padding: 0 6px;
background: #eaeaea;
display: inline-block;
float: right;
max-width: 80px;
text-overflow: ellipsis;
overflow: hidden;
}.cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*='f_'], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
background-color: #e04547;
}
#search .submit_input:hover {
-webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
-moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.2) 0px 100px 0px;
}
#search .submit_input {
background: #e04547 url('http://i.imgur.com/a2RmgiZ.png') no-repeat 50%;
text-indent: -3000em;
padding: 0;
border: 0;
display: block;
width: 34px;
height: 34px;
position: absolute;
right: 0;
top: 0;
bottom: 0;
}
#user_bar {
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans20.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.2);
margin: 7px 0;
}
#user_navigation a:hover {
color: #fff;
background: rgba(0,0,0,0.15);
}
#notify_link img {
background-image: url('http://i.imgur.com/xKBmQ60.png');
}
#notify_link img, #inbox_link img {
width: 20px;
height: 20px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 0;
margin-top: -2px;
}
#notify_link, #inbox_link {
vertical-align: middle;
width: 20px;
padding: 0px 8px !important;
position: relative;
}
#inbox_link img {
background-image: url('http://i.imgur.com/fhmZWad.png');
}
img, .input_check, .input_radio {
vertical-align: middle;
}
#avatar img {
height: 30px;
margin: 6px -6px 0;
padding: 0;
position: relative;
vertical-align: top;
width: auto;
}
#mainContent {
background: #fff;
padding: 7px;
position: relative;
}
#branding {
padding-bottom: 2px;
}
.cpe #primary_nav, .cpe .maintitle, .cpe #community_app_menu > li.active > a, .cpe .col_c_icon img[src*='f_'], .cpe .f_icon, .cpe .topic_buttons li a, .cpe .pagination .pages li.active, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .post_block h3, .cpe .mini_pagination a, .cpe .user_controls li a, .cpe #vnc_filter_popup_close, .cpe #search .submit_input, .cpe .col_f_icon img, .cpe .ipsBadge_green, body.cpe #logo, .cpe #themeToggle, .cpe #primary_extra_menucontent, .cpe #more_apps_menucontent, .cpe .submenu_container {
background-color: #e04547;
}
#primary_nav {
max-width: 70%;
}
#themeToggle, #primary_nav {
background-color: #e04547;
height: 110px;
float: right;
font-weight: bold;
margin-left: 7px;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
}
#logo a.textLogo {
color: #fff;
height: 110px;
line-height: 110px;
padding-left: 50px;
font-weight: 300;
font-size: 48px;
font-family: "Open Sans",Arial,sans-serif;
display: block;
text-decoration: none;
}
#logo:hover{opacity:0.9}
#logo {
background: #e04547;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
height: 110px;
overflow: hidden;
}
#community_app_menu>li:first-of-type {
border: 0;
}
#community_app_menu>li {
margin: 0 0 0 0;
position: relative;
border-left: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
}
.left {
float: left;
}
#community_app_menu>li#nav_home>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/vLb6faU.png");
}
#community_app_menu>li>a {
color: #fff;
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/trans10.png") repeat;
background: rgba(0,0,0,0.1);
text-align: center;
height: 40px;
padding-top: 70px;
width: 110px;
display: block;
outline: none;
line-height: 30px;
position: relative;
}
#community_app_menu>li {
margin: 0 0 0 0;
position: relative;
border-left: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
}
#community_app_menu>li.active>a {
color: #fff;
position: relative;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 1px 0px 0px, inset rgba(0,0,0,0.25) 0px -1px 0px 0px;
}
#community_app_menu>li#nav_app_forums>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/HRIONtH.png");
}
#community_app_menu>li#nav_app_members>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/4gtezxA.png");
}
#community_app_menu>li#nav_app_calendar>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/xssGgKv.png");
}
#themeToggle span:before, #community_app_menu>li>a:before {
content: "";
display: block;
height: 60px;
overflow: hidden;
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/nav_content.png") no-repeat 50% 50%;
position: absolute;
top: 10px;
width: 100%;
}
#community_app_menu>li#nav_app_downloads>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/Tch3RH4.png");
}
#community_app_menu>li#nav_app_blog>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/vJ45leh.png");
}
#community_app_menu>li#nav_app_nexus>a:before {
background-image: url("http://i.imgur.com/h1Ha1WD.png");
}
#socialLinks {
float: right;
list-style: none;
}
body.cpe, #themeEditor #editPattern span, .cpe #socialLinks li, .cpe #secondary_navigation, .cpe ul.post_controls a:hover, .cpe .answerBadgeInPost, .cpe .ipsLikeButton.ipsLikeButton_enabled, .input_submit, .cpe .ipsTag {
background-color: #55728b;
}
#socialLinks li {
margin-left: 7px;
float: left;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
background: #55728b;
}
#socialLinks img {
vertical-align: top;
margin-top: 5px;
}
#socialLinks a:hover {
background: url("http://www.ipbforumskins.com/skindemo/public/style_images/subway/transw10.png") repeat;
background: rgba(255,255,255,0.1);
}
#socialLinks a {
display: block;
width: 41px;
height: 41px;
text-align: center;
overflow: hidden;
}
#secondary_navigation {
background: #55728b;
color: #fff;
overflow: hidden;
line-height: 41px;
margin-bottom: 7px;
font-size: 11px;
-webkit-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
-moz-box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.25) 0px 0px 0px 1px;
}
#secondary_links {
overflow: hidden;
padding-right: 4px;
}
#secondary_links li {
float: left;
margin: 0;
}
#secondary_links a {
padding: 0 12px;
display: block;
}
#secondary_navigation a {
color: #fff;
line-height: 41px;
height: 41px;
}
#secondary_links img {
vertical-align: top;
position: relative;
margin: 13px -4px 0 -4px;
}
#secondary_links a#quickNavLaunch img {
opacity: 1;
}
#secondary_links a#quickNavLaunch:hover img {
opacity: 0.8;
}
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49238
515
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
238
Points :
515
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Rất có tâm Very Happy
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá