[HTML Page] không cho copy - chặn F12 Ctrl+U tắt javascrip

avatar

Admin285
563
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
285
Points :
563
Like :
99
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Copy được cayenne phát triển và dc teenvi viết lại vứt xó lâu rùi. tự nhiên thấy ở PC thì share luôn cho ae dùng

Chức năng của code này là chặn F12 , chặn Ctrl+u để copy code
Chặn không cho tắt javascrip ở trình duyệt.

Copy không chặn dc cao thủ nhưng làm cao thủ ngại ko muốn copy >> mất thời gian hơn :)

demo:
https://jsfiddle.net/vietkanpy/qr6cf1t8/1/show/

Đây là HTMl các bạn tạo 1 trang html bất kỳ cho vào.
Code:
<html lang='it'>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<title>Stop ! ! !</title>


<style type="text/css">
  *, *:before, *:after {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}

#chat {
    width: 470px;
    margin: 0 auto;
    padding-bottom: 30px
}
#chat li {
    display: block;
    min-height: 70px;
    position: relative;
    clear: both
}
#chat li p {
    background: #fff;
    border-radius: 10px;
    padding: 17px;
    margin: 10px 0 0 0;
    position: relative;
    color: #c00;
    font-size: 16px;
    line-height: 26px
}
#chat li p a {
    background: #d6d4d4;
    border-radius: 20px;
    padding: 5px 10px 2px 10px;
    text-decoration: none;
    text-transform: uppercase;
    -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -moz-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -o-transition: all 0.3s ease-in-out;
    -ms-transition: all 0.3s ease-in-out;
    transition: all 0.3s ease-in-out
}
#chat li p a:hover {
    background: #c00
}
#chat li span {
    width: 0px;
    height: 0px;
    border-style: solid;
    border-width: 5px 10px 5px 0;
    border-color: transparent #ffffff transparent transparent;
    position: absolute;
    top: 33px;
    left: 67px
}
  #chat li.cay {
background: url(http://i.imgur.com/yQgqqEb.png) left 5px no-repeat transparent;
position: relative;
top: 0;
}
#chat li.cay p {
    float: left;
    left: 76px;
    max-width: 380px
}
#chat li.item01,
#chat li.item02,
#chat li.item03,
#chat li.item04,
#chat li.item05,
#chat li.item06,
#chat li.item07,
#chat li.item08,
#chat li.item09
  {
    opacity: 0
}
#chat li.user {
    background-image: url(http://i.imgur.com/cKZ8Khc.png);
    background-color: transparent;
    background-position: right 5px;
    background-repeat: no-repeat
}
#chat li.user span {
    border-width: 5px 0 5px 10px;
    border-color: transparent transparent transparent #ffffff;
    left: 353px;
    top: 37px
}
#chat li.user p {
    float: right;
    right: 76px;
    max-width: 280px;
    color: #000
}
#chat li.item01 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 1s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 1s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item02 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 3s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 3s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item03 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 6s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 6s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item04 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 9s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 9s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item05 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 12s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 12s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item06 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 15s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 15s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item07 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 18s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 18s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item08 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 21s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 21s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
#chat li.item09 {
    animation: animazione 2s;
    animation-delay: 23s;
    animation-iteration-count: 1;
    animation-fill-mode: forwards;
    -webkit-animation: animazione 2s;
    -webkit-animation-delay: 23s;
    -webkit-animation-iteration-count: 1;
    -webkit-animation-fill-mode: forwards
}
@keyframes animazione {
    0% {
        top: 20px;
        opacity: 0
    }
    100% {
        top: 0px;
        opacity: 1
    }
}
@-moz-keyframes animazione {
    0% {
        top: 20px;
        opacity: 0
    }
    100% {
        top: 0px;
        opacity: 1
    }
}
@-webkit-keyframes animazione {
    0% {
        top: 20px;
        opacity: 0
    }
    100% {
        top: 0px;
        opacity: 1
    }
}
@-o-keyframes animazione {
    0% {
        top: 20px;
        opacity: 0
    }
    100% {
        top: 0px;
        opacity: 1
    }
}
body {
    background-color:#f0f0f0;
    background-size: 100%;
}
</style>


</head>

<body><section>

  <div class="foreground">
    <div class="wrapper">
      <div id="chat">
       
        <ul>
          <li class="cay item01">
          <span></span>
          <p>Trang này không tồn tại.</p>
          </li>
          <li class="user item02">
          <span></span>
          <p>Tại Sao Tôi Lại Ở Trang Này ?</p>
          </li>
          <li class="cay item03">
          <span></span>
          <p>Vì Bạn Đang Cố Tình <a href="/" title="Đừng copy">Copy Code</a>  Của Chúng Tôi</p>
          </li>
          <li class="user item04">
          <span></span>
          <p>Bây Giờ Tôi Phải Làm Gì ?</p>
          </li>
          <li class="cay item05">
          <span></span>
          <p>Đừng Ăn Cắp Code Nếu Không Muốn Gặp Rắc Rối</p>
          </li>
          <li class="user item06">
          <span></span>
          <p>Nếu Tôi Tiếp Tục Ăn Cắp?</p>
          </li>
          <li class="cay item07">
          <span></span>
          <p>Nếu Bạn Vẫn Muốn Ăn Cắp Thì Bạn Là .......</p>
          </li>
          <li class="user item08">
          <span></span>
            <p>Ok, Tôi Biết Rồi.</p>
          </li>
          <li class="cay item09">
          <span></span>
          <p>Biết rùi thì vào <a href="/" title="Trang chủ">Trang chủ</a></p>
          </li>
        </ul>
       
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
</body>
</html>Khi lưu xong page các bạn lưu lại URL của nó

Tiếp đến update thêm bổ sung khi người khác F12 hoặc ctrl+u thì sẽ chuyển sang page này

Code:

<script type="text/javascript">
$(function() {
    if (window._userdata && _userdata.page_desktop) window.location = _userdata.page_desktop
});
jQuery(document).ready(function($) {
    var $ctsearch = $('#ct-search'),
        $ctsearchinput = $ctsearch.find('input.ct-search-input'),
        $body = $('html,body'),
        openSearch = function() {
            $ctsearch.data('open', true).addClass('ct-search-open');
            $ctsearchinput.focus();
            return false
        },
        closeSearch = function() {
            $ctsearch.data('open', false).removeClass('ct-search-open')
        };
    $ctsearchinput.on('click', function(e) {
        e.stopPropagation();
        $ctsearch.data('open', true)
    });
    $ctsearch.on('click', function(e) {
        e.stopPropagation();
        if (!$ctsearch.data('open')) {
            openSearch();
            $body.off('click').on('click', function(e) {
                closeSearch()
            })
        } else {
            if ($ctsearchinput.val() === '') {
                closeSearch();
                return false
            }
        }
    })
});
$(function() {
    $("img").on("error", function() {
        $(this).attr({
            alt: this.src,
            src: "http://i39.servimg.com/u/f39/18/93/89/23/l1074210.png"
        })
    })
});
shortcut = {
    all_shortcuts: {},
    add: function(a, b, c) {
        var d = {
            type: "keydown",
            propagate: !1,
            disable_in_input: !1,
            target: document,
            keycode: !1
        };
        if (c)
            for (var e in d) "undefined" == typeof c[e] && (c[e] = d[e]);
        else c = d;
        d = c.target, "string" == typeof c.target && (d = document.getElementById(c.target)), a = a.toLowerCase(), e = function(d) {
            d = d || window.event;
            if (c.disable_in_input) {
                var e;
                d.target ? e = d.target : d.srcElement && (e = d.srcElement), 3 == e.nodeType && (e = e.parentNode);
                if ("INPUT" == e.tagName || "TEXTAREA" == e.tagName) return
            }
            d.keyCode ? code = d.keyCode : d.which && (code = d.which), e = String.fromCharCode(code).toLowerCase(), 188 == code && (e = ","), 190 == code && (e = ".");
            var f = a.split("+"),
                g = 0,
                h = {
                    "`": "~",
                    1: "!",
                    2: "@",
                    3: "#",
                    4: "$",
                    5: "%",
                    6: "^",
                    7: "&",
                    8: "*",
                    9: "(",
                    0: ")",
                    "-": "_",
                    "=": "+",
                    ";": ":",
                    "'": '"',
                    ",": "<",
                    ".": ">",
                    "/": "?",
                    "": "|"
                },
                i = {
                    esc: 27,
                    escape: 27,
                    tab: 9,
                    space: 32,
                    "return": 13,
                    enter: 13,
                    backspace: 8,
                    scrolllock: 145,
                    scroll_lock: 145,
                    scroll: 145,
                    capslock: 20,
                    caps_lock: 20,
                    caps: 20,
                    numlock: 144,
                    num_lock: 144,
                    num: 144,
                    pause: 19,
                    "break": 19,
                    insert: 45,
                    home: 36,
                    "delete": 46,
                    end: 35,
                    pageup: 33,
                    page_up: 33,
                    pu: 33,
                    pagedown: 34,
                    page_down: 34,
                    pd: 34,
                    left: 37,
                    up: 38,
                    right: 39,
                    down: 40,
                    f1: 112,
                    f2: 113,
                    f3: 114,
                    f4: 115,
                    f5: 116,
                    f6: 117,
                    f7: 118,
                    f8: 119,
                    f9: 120,
                    f10: 121,
                    f11: 122,
                    f12: 123
                },
                j = !1,
                l = !1,
                m = !1,
                n = !1,
                o = !1,
                p = !1,
                q = !1,
                r = !1;
            d.ctrlKey && (n = !0), d.shiftKey && (l = !0), d.altKey && (p = !0), d.metaKey && (r = !0);
            for (var s = 0; k = f[s], s < f.length; s++) "ctrl" == k || "control" == k ? (g++, m = !0) : "shift" == k ? (g++, j = !0) : "alt" == k ? (g++, o = !0) : "meta" == k ? (g++, q = !0) : 1 < k.length ? i[k] == code && g++ : c.keycode ? c.keycode == code && g++ : e == k ? g++ : h[e] && d.shiftKey && (e = h[e], e == k && g++);
            if (g == f.length && n == m && l == j && p == o && r == q && (b(d), !c.propagate)) return d.cancelBubble = !0, d.returnValue = !1, d.stopPropagation && (d.stopPropagation(), d.preventDefault()), !1
        }, this.all_shortcuts[a] = {
            callback: e,
            target: d,
            event: c.type
        }, d.addEventListener ? d.addEventListener(c.type, e, !1) : d.attachEvent ? d.attachEvent("on" + c.type, e) : d["on" + c.type] = e
    },
    remove: function(a) {
        var a = a.toLowerCase(),
            b = this.all_shortcuts[a];
        delete this.all_shortcuts[a];
        if (b) {
            var a = b.event,
                c = b.target,
                b = b.callback;
            c.detachEvent ? c.detachEvent("on" + a, b) : c.removeEventListener ? c.removeEventListener(a, b, !1) : c["on" + a] = !1
        }
    }
}, shortcut.add("Ctrl+U", function() {
    top.location.href = "URL không copy lưu ở trên"
}), shortcut.add("F12", function() {
    top.location.href = "URL không copy lưu ở trên"
});
</script>
<noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.hotrofm.net/h20-khong-copy-nhe-cac-ban"></noscript>

Xong giờ đổi "URL không copy lưu ở trên" thành URL của bạn
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?

vẫn vào dc ad ơi ! @@
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
@dksFeed đã viết:
vẫn vào dc ad ơi ! @@

như đã nói ở trên là ko chặn dc hoàn toàn mà. hi
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
@the_dav đã viết:
@dksFeed đã viết:
vẫn vào dc ad ơi ! @@

như đã nói ở trên là ko chặn dc hoàn toàn mà. hi
phải chi che hoàn toàn thì có thánh ms rip dc skin =)))
 Trả lời bài viết
avatar

LASPERPEN175
367
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Quản trị viên

Bài viết :
175
Points :
367
Like :
136
Invision
Quản trị
OFF FM
Không có cái đó cũng rip bằng cách khác đc mà :3
Vd: nhìn ảnh không rip cũng đc mà Smile
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá