[Hỏi đáp] Index_box bị lỗi khi chuyển qua Invision

avatar

phamtuananh9x2
4
0
Invision
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
2
Points :
4
Like :
0
Invision
Mình đang dùng PunBB thì chuyển qua Invision để cài skin VXF giống xenforo nguồn: http://www.hotrofm.net/t86-skin-chia-se-skin-vxf-giong-xenforo-cho-version-invision

Nhưng vẫn muốn dùng Index_box cũ nhưng thay vì hàng ngang menu nó thành hàng dọc như thế này:và cột bên phải bị đẩy xuống dưới to ra như thế này:


Bạn nào biết vui lòng sửa lại giúp mình với được không? Xin chân thành cảm ơn. Mã Index box đang dùng:

Code:
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div class="borderwrap">
<div class="main-head">
<div class="page-title">
<font size="3" color="white">{catrow.tablehead.L_FORUM}</font></div>
</div>
<div class="maintitle floated clearfix">
  </div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" id="c" class="ipbtable index-box">
    <tfoot><tr>
    <td colspan="4"></td></tr></tfoot><tbody>
      <!-- END tablehead -->
<!-- BEGIN forumrow -->
    <tr>
    
    <td class="row2 icon" style="padding-right: 0px; padding-left: 45px;">
    <div class="par forum-name">
            <h3 class="hierarchy">
              <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"></a>
              </h3></div></td>    
        <td class="row1 centered">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
        <td class="row2 centered">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
            <td class="row1"><span>              
              <b><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><font color="#420042">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font></a></b>
              <br/>
        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
              <font color="red">Bài mới: </font><a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br/>
      <!-- END switch_topic_title -->
            </span>
            </td>
      </tr>
 <!-- END forumrow -->
<!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody></table></div>
<!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
<style>
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f198-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thongb10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f168-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/banqua10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f200-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/banhoa10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f203-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bandoi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f206-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bankin11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f209-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bantru10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f8-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/vanban10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f231-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/vanban11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f250-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/hanoi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f255-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sonla10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f48-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaing10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f96-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bacgia10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f55-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/bacnin10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f97-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaibi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f119-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/namdin10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f2-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thanhh10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f146-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/quangb10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f57-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/danang10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f149-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/congta10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f267-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/unghoq10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f44-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/hopthu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f10-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/hoptac10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f87-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/sinhvi10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f31-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f58-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f11-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/thaolu12.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f27-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/dexuat10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f35-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/congdo10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f278-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/moitru10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f279-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vanhoa11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f129-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tintuc10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f95-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/giaodu10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f110-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/hoatdo10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f63-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhatky10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f64-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/nhatky10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f131-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/ditatb10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f132-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/treemm10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f145-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhansu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f120-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/radio10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f221-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/video10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f25-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/album_10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f41-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f61-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/noivet10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f6-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f98-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang12.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f130-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tuyen10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f123-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/baivie10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f54-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/cohoi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f43-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/khamph10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f140-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thaolu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f121-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/suckho10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f220-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cohoi10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f246-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/khosac10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f242-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/lichsu11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f47-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vietna10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f219-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/bienda11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f111-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/quehuo11.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f9-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/guongm10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f28-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/thongd11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f112-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/uocmo10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f230-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/hoctap10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f164-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/stattu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f86-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/chiase10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f283-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sinhnh10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f85-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/tamguo10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f83-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/suynga10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f29-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/trailo10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f84-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/dangng10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f100-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/raovat10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f18-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/trochu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f229-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/kynang13.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f80-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/tinhng10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f36-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/tindoa10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f13-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vanhoa10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f14-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/thetha10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f167-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/quocte10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f104-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/khotru11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f124-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thoitr10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f125-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/thonco10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f32-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/quatan10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f17-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhacvi11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f82-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhacqu10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f122-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cakhuc10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f37-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/cuoi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f24-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/phimtr10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f199-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f171-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f169-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f142-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f201-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f174-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f202-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f175-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f177-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f222-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f204-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f178-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f205-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f263-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f181-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f180-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f207-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f208-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f264-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f182-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f185-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f184-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f7-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f210-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f265-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/tailie11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f186-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thaolu12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f190-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhv11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f189-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f49-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f215-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f216-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f52-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f256-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f257-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f260-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f214-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f91-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f81-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f211-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f94-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f152-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f213-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f212-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f251-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f60-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f65-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f92-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f259-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f156-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f225-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f224-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f269-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f127-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f128-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f139-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f273-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f53-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f217-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f218-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f56-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f147-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f150-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f153-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f243-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f59-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f118-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lichla12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f143-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f277-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/lienhe10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f188-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thongb12.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f160-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/bangdi10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f138-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/unghoh10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f135-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/bathan10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f136-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/danhsa10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f158-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/thanhl13.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f163-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/dovui10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f165-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/cuocth10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f166-"]{background:#fff url(http://i58.servimg.com/u/f58/14/76/38/75/sokhao10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f62-"]{background:#fff url(http://i59.servimg.com/u/f59/14/76/38/75/vvc10.png)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f137-"]{background:#fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/76/38/75/goctin10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f102-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/sukien10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f23-"]{background:#fff url(http://i39.servimg.com/u/f39/14/76/38/75/muahex10.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f1-"]{background:#fff url(http://i18.servimg.com/u/f18/14/76/38/75/nhansu11.jpg)}
table[id^="c"] td.row2.icon a[href^="/f15-"]{background:#fff url(http://i84.servimg.com/u/f84/14/76/38/75/toi_ye10.jpg)}
  
  table.index-box tbody tr td.row1.centered:after{content:"Chủ Đề";margin-left:4px}
table.index-box tbody tr td.row2.centered:after{content:"Bài Gửi";margin-left:4px}
.borderwrap .maintitle h2{color:#f40;font-size:24px;position:relative;z-index:1}

table.ipbtable tfoot td{background-color:transparent!important;font-size:3px;height:10px}
table.index-box tbody tr td.row2.icon{height:auto;padding:0!important}
table.index-box tbody tr td{background:transparent!important;border-bottom:none!important;display:block}
table.index-box tbody tr td .status{margin:0!important;position:absolute;right:0}.pun h3{font-size:1.17em}
  
table.index-box tbody tr td .forum-name a.forumtitle{background-color:#3584B1;background-position:center!important;background-repeat:no-repeat!important;border-radius:2px 2px 0 0;color:#FFF;display:block;line-height:10px;margin-bottom:10px;padding:100px 10px 10px;position:relative;text-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);z-index:1}

table.index-box tbody tr td.row1.centered,table.index-box tbody tr td.row2.centered{background:#fff!important;color:#333;font-weight:700;height:auto;line-height:12px;padding:10px;position:absolute;text-align:left;top:78px;width:300px}
table.index-box tbody tr td.row2.centered{left:80%}
table.index-box tbody tr:hover .forum-name a.forumtitle {
margin-bottom: 42px;
margin-top: -32px;
transition: all 0.5s ease;
-webkit-transition: all 0.5s ease;
-moz-transition: all 0.5s ease;
-o-transition: all 0.5s ease;
}
table.index-box tbody tr{
overflow: hidden;
background:#fff;
border:1px solid #DDD;
border-radius:2px;
float:left;
height:190px;
margin-top:2px;
margin-left:2px;
margin-right:2px;
position:relative;
width:470px
}
table.index-box tbody tr td:last-child {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
bottom: 0;
margin: 5px;
padding: 5px 0 0;
position: absolute;
width: 95%;
}
</style>
<table width="727px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left" style="margin-left: 7px;">
  <tr>
      <td valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
        {CURRENT_TIME}<br />
        </span>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow -->

<!-- BEGIN tablehead -->

  <!-- END cathead -->
  
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody></table>
<div class="bottomBar"> </div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
<td class="rightBar"> </td>
<td style="background: #F7FBFC;" width="23%" valign="top">
  <div class="sidebarcontainer">
      

      <div class="adbox">

    </div>
  </div>
</td>
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Class và cấu trúc của box invison và punbb khác nhau mà bạn, sao xài chung dc
 Trả lời bài viết
avatar

phamtuananh9x2
4
0
Invision
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
2
Points :
4
Like :
0
Invision
Vậy ai có Index_box của Invision kiểu đó cho mình xin mã được không? Thanks
 Trả lời bài viết
avatar

the_dav217
311
46
Punbb
Quản trị
Trảm Phong

Bài viết :
217
Points :
311
Like :
46
Punbb
Quản trị
lấy css indẽx bõx của pun sang là dc mà. ko thì kiếm indẽx bõx khác. :)
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá