[HỎI ĐÁP] Chức năng đăng nhập bằng facebook

avatar

Kou94112
165
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
112
Points :
165
Like :
9
Punbb
An toàn
Oppai daisuki~Demo: http://www.congdongotakuviet.com
Nick: test123
Pass: test1234

Mình không hiểu sao nó vẫn không hiện. Mong mọi người dành ít thời gian để hỗ trợ giúp mình.

P/s: Tiện thể cho mình hỏi cách hiện button đăng nhập bằng facebook ở 1 nơi bất kỳ luôn nhé.
 Trả lời bài viết
avatar

Admin274
548
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
274
Points :
548
Like :
95
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Kiểm tra xem có xung đột js với js nào trong forum không

còn vị trí thì dùng code sau nhé
Code:

<script>
  // This is called with the results from from FB.getLoginStatus().
  function statusChangeCallback(response) {
    console.log('statusChangeCallback');
    console.log(response);
    // The response object is returned with a status field that lets the
    // app know the current login status of the person.
    // Full docs on the response object can be found in the documentation
    // for FB.getLoginStatus().
    if (response.status === 'connected') {
      // Logged into your app and Facebook.
      testAPI();
    } else if (response.status === 'not_authorized') {
      // The person is logged into Facebook, but not your app.
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
        'into this app.';
    } else {
      // The person is not logged into Facebook, so we're not sure if
      // they are logged into this app or not.
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
        'into Facebook.';
    }
  }

  // This function is called when someone finishes with the Login
  // Button.  See the onlogin handler attached to it in the sample
  // code below.
  function checkLoginState() {
    FB.getLoginStatus(function(response) {
      statusChangeCallback(response);
    });
  }

  window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
    appId      : '123456789',
    cookie    : true,  // enable cookies to allow the server to access
                        // the session
    xfbml      : true,  // parse social plugins on this page
    version    : 'v2.1' // use version 2.1
  });

  // Now that we've initialized the JavaScript SDK, we call
  // FB.getLoginStatus().  This function gets the state of the
  // person visiting this page and can return one of three states to
  // the callback you provide.  They can be:
  //
  // 1. Logged into your app ('connected')
  // 2. Logged into Facebook, but not your app ('not_authorized')
  // 3. Not logged into Facebook and can't tell if they are logged into
  //    your app or not.
  //
  // These three cases are handled in the callback function.

  FB.getLoginStatus(function(response) {
    statusChangeCallback(response);
  });

  };

  // Load the SDK asynchronously
  (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

  // Here we run a very simple test of the Graph API after login is
  // successful.  See statusChangeCallback() for when this call is made.
  function testAPI() {
    console.log('Welcome!  Fetching your information.... ');
    FB.api('/me', function(response) {
      console.log('Successful login for: ' + response.name);
      document.getElementById('status').innerHTML =
        'Chào mừng: ' + response.name + '!';
    });
  }
</script>
  <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="" login_text="Đăng nhập bằng tài khoản FaceBook" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="app_id=123456789&container_width=0&locale=vi_VN&login_text=%C4%90%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%B1ng%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20FaceBook&sdk=joey&size=large"></fb:login-button>

Tìm tất cả id 123456789 thành id của bạn nhé
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá