[Code] Index box gọn, đơn giản mà đẹp cho Forumotion.

avatar

Karbyz49239
518
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
239
Points :
518
Like :
139
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo:
Cách làm:

ACP >> Display >> QLTT
Thay toàn bộ Index_box bằng code sau:
Code:

<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">

         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

         <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br /></div>
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
        
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->


<table  style="border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border: 1px solid #d8d8d8; background: #f2f2f2; border-collapse: separate; border-spacing: 5px 5px;" cellspacing="0" align="center" width="100%">

<div class="categorietitlu">{catrow.tablehead.L_FORUM}
 

  
  </div>   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>


   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td>
          
<table class="forumuri" width="100%">
  <tr>
      <td valign="top" width="100%" height="50">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
      
         <div style="margin-top: 3px; padding-top: 1px; margin-bottom: -5px; vertical-align: middle; text-align: middle;">
<span style="float: left; padding-top: -2px;"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /> </span>
            <span class="forumlink">
            <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>

<br>

<div style="color: grey; margin-top: 5px;"><font style="color: grey;"><hr align="left" style="color: grey; height: 1px;
width: 200px; align: left; font-size: 1px; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 0px; padding-top: -0px;"></font></div>
   <br>        
  </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            <div style="margin-bottom: 0px;">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
         </span>

                        
                          
                          </td>
          
      


<td width="500">

<font style="font-size: 11px; float: right;">
<!-- BEGIN switch_topic_title -->
                    <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                    <!-- END switch_topic_title -->
  </br>
 Threads: {catrow.forumrow.TOPICS}  Posts: {catrow.forumrow.POSTS} </font>
    
                      
                          </td>

                          </tr></table></td>   </tr>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
          

          
          <img src="{SPACER}" alt="" height="15" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
<style>

.categorietitlu {
height: 15px;
padding-left: 10px;
margin-top: -5px;
}
.forumuri {
transition: background 1s linear;
-moz-transition: background 1s linear;
-webkit-transition: background 1s linear;
-o-transition-property: background-color;
-o-transition-duration: 1s;
border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
background: white;
border: 1px solid #d8d8d8;
padding-left: 2px;
height: 50px;
}
.hierarchy {
border: none;
display: inline;
font-size: 10px;
margin: 0;
padding: 0;
text-transform: none;
}
.forumlink {
color: #069;
font-size: 12px;
font-weight: 700;
}
a.forumlink:visited {
color: #5493b4;
}
.dulieu2 hr, hr {
border: 0px;
border-bottom: 2px dashed #666;
height: 2px;
}
.genmed {
font-size: 11px;
}
.forumuri:hover {
background-color: rgba(0, 160, 250, 0.5);
}

.topictitle, h1, h2 {
color: #9e9c9c;
font-size: 11px;
font-weight: 700;
}
</style>
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá